Roma.................. 14/15 gennaio

Espositori 2019: